Search
Close this search box.

Suomen Dartsliitto eettinen säännöstö

1. Tarkoitus

Suomen Dartsliitto ry:n (jäljempänä SDL) eettisen säännöstön tarkoitus on asettaa selkeät käyttäytymisen sekä reilun ja vastuullisen urheilun säännöt kaikille SDL:n toiminnassa mukana oleville henkilöille. Säännöstön tarkoitus on myös kieltää käytös, joka saattaisi heikentää yleistä ja sisäistä luottamusta SDL:n toiminnan ja lajin eettisyyteen sekä määritellä käytettävissä olevat suojatoimenpiteet SDL:n tapahtumiin ja muihin SDL:n toimintamuotoihin osallistuville erityisesti, mutta ei yksinomaan, kilpailijoille heidän suojelemisekseen kaikelta häirinnältä ja hyväksikäytöltä. 

2. Soveltamisala 

2.1 Henkilöllinen soveltamisala 

Tämä eettinen säännöstö koskee kaikkia henkilöitä, jotka osallistuvat missä tahansa ominaisuudessa SDL:n toimintaan tai sen tapahtumiin. Säännöstö koskee erityisesti kaikkia SDL:n luottamushenkilöitä, liiton toimitsijoita, liiton seuroja ja niiden jäseniä, SDL:n työntekijöitä ja kilpailijoita, valmentajia sekä muita henkilöitä, jotka osallistuvat mihin tahansa SDL:n liittyvään menettelyyn tai toimintaan. 

2.2 Asiallinen soveltamisala 

Tätä eettistä säännöstöä sovelletaan laajasti aina, kun asiassa on SDL:n intressi. Säännöstöä sovelletaan silloinkin, kun soveltamisalaan kuuluva henkilö on tapahtumassa tai toiminnassa läsnä, vaikka hän ei itse osallistuisikaan tapahtumaan tai toimintaan. Säännöstöä sovelletaan lisäksi sellaiseen käyttäytymiseen tai lausuntoihin, jotka eivät liity SDL:n tapahtumaan tai toimintaan, jos lausunnot tai käyttäytyminen ovat vahingollisia SDL:n tai lajille tai niiden maineelle. 

SDL:n tapahtumia järjestäviä jäseniä sitoo tämän eettisen säännöstön liitteenä oleva eettinen vakuutus, jota on noudatettava tarkasti. 

SDL.n jäsenen edellytetään hyväksyvän tämän säännöstön koskemaan myös sisäistä toimintaansa. 

 

3. Menettelysäännöt

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu: 

 • tulee esimerkillisesti osoittaa käytöksellään sekä kirjallisella ja suullisella viestinnällään noudattavansa rehellisyyden, kunnioituksen, oikeudenmukaisuuden, reilun pelin ja eettisen käyttäytymisen periaatteita sekä urheilullista asennetta, eivätkä he saa toimia sellaisella tavalla, joka saattaisi vahingoittaa liiton tai lajin mainetta. 
 • tulee pyrkiä herättämään sisäistä ja yleistä luottamusta liiton, sen jäsenseurojen ja kaikkien lajin piirissä toimivien toiminnan oikeudenmukaisuuteen ja eettisyyteen. 

Samat eettiset rajoitukset, jotka koskevat missä tahansa muodossa esitettyä lausuntoa, koskevat myös sosiaalisen median käyttöä. 

Erityisesti SDL:n toimitsijoiden tulee pidättäytyä julkaisemasta sosiaalisessa mediassa nimenomaisia kommentteja muista toimitsijoista, pelaajista, valmentajista, SDL:n jäsenistä tai niiden edustajista, vapaaehtoisista tai muusta toimintaan liittyvästä henkilöstöstä, mukaan lukien SDL:n työntekijöistä, eivätkä julkaista kommentteja toimitsijoiden nimityksistä, SDL:n päätöksistä tai SDL:n tapahtumien arvioinnista tai niiden tuloksista. 

4. Syrjintä

Henkilöt, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, eivät saa millään tavalla syrjiä ketään rodun, ihonvärin, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, poliittisen tai muun mielipiteen, kansallisen tai yhteiskunnallisen alkuperän, omaisuuden, syntyperän tai muun tekijän tai urheilullisen kyvykkyyden kaltaisen syyn perusteella. 

5. Häirintä ja hyväksikäyttö

Henkilöiden, joita tämä eettinen säännöstö koskee, on pidättäydyttävä kaikista häirinnän ja hyväksikäytön muodoista, kattaen seksuaalisen, fyysisen ja psyykkisen häirinnän muodot, erillisinä tai yhdessä tapahtuvista, yksittäisinä tapauksina tai sarjana tapahtuvista, henkilökohtaisesti tai verkossa tapahtuvista (mukaan lukien mutta ei yksinomaan sosiaalisessa mediassa) sekä erityisesti kaikesta auktoriteettiaseman väärinkäytöstä, toisin sanoen vaikuttaja-aseman, vallan tai auktoriteetin epäasiallisesta käytöstä suhteessa toiseen henkilöön. Hyväksikäytöksi luetaan myös laiminlyönti. 

Häirintä voi kohdistua kehen tahansa sukupuolesta riippumatta. 

Tässä artiklassa: 

“Seksuaalinen häirintä” tarkoittaa ei-toivottua fyysistä, sanallista tai sanatonta luonteeltaan seksuaalista käytöstä. Seksuaalinen häirintä voi ilmetä seksuaalisena hyväksikäyttönä. Seksuaalinen häirintä voi esiintyä ainakin seuraavissa muodoissa: 

 • sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, 
 • härskit puheet, kaksimieliset vitsit sekä vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset, ja 
 • seksuaalisesti värittyneet kirjeet, sähköpostit, viestit, julkaisut sosiaalisessa mediassa tai puhelinsoitot. 

Kyseessä voi olla tai on seksuaalirikos seuraavissa häirinnän ilmenemismuodoissa 

 • fyysinen koskettelu 
 • sukupuoliyhteyttä tai muuta sukupuolista kanssakäymistä koskevat ehdotukset tai vaatimukset 
 • raiskaus tai sen yritys. 

– ”Sukupuoleen perustuva häirintä” tarkoittaa esimerkiksi halventavaa puhetta toisen sukupuolesta, sukupuolen alentamista tai kiusaamista silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen. 

– “Seksuaalinen hyväksikäyttö” tarkoittaa mitä tahansa luonteeltaan seksuaalista käytöstä, ilman kosketusta tai kosketuksessa tapahtuvaa tai joka on kehoon tunkeutuvaa, jossa suostumukseen pakotetaan, manipuloidaan tai se saadaan riippuvuussuhteen perusteella tai sitä ei voida antaa juridisesti pitävällä tavalla. 

– “Fyysinen häirintä” tarkoittaa mitä tahansa tarkoituksellista ja ei-toivottua tekoa, esimerkiksi lyömistä, hakkaamista, potkimista, puremista tai polttamista. Sellainen teko voi myös olla pakotettua tai epäsopivaa fyysistä toimintaa (esimerkiksi ikään tai ruumiinrakenteeseen sopimattomia harjoitusmääriä, jotka aiheuttavat loukkaantumisia tai kipuja), pakotettua alkoholinkäyttöä tai pakotettuja dopingkäytänteitä. 

– “Psyykkinen hyväksikäyttö” tarkoittaa mitä tahansa ei-toivottua tekoa, mukaan lukien vapaudenriisto, eristäminen, sanallinen hyökkäys, nimittely, nöyryyttäminen, pelottelu tai mikä tahansa muu kohtelu, joka voi vähätellä henkilön identiteettiä, ihmisarvoa ja omanarvontuntoa. 

– “Laiminlyönti” tarkoittaa valmentajan tai muun sellaisen henkilön, jolla on huolehtimisvelvollisuus urheilijasta, laiminlyöntiä tarjota minimihuolenpitoa ja siten aiheuttaa vahinkoa, vahingon aiheuttamisen sallimista tai vahingon välittömän vaaran luomista. 

Se, mikä koetaan häirinnäksi, riippuu aina viime kädessä uhrin kokemuksesta. Jos uhri kokee tulleensa häirityksi tai hyväksikäytetyksi, tulee asia ottaa vakavasti. 

6. Ilmoittaminen ja menettelytavat häirintä- ja hyväksikäyttötapauksiin puuttumiseksi 

Jokainen, johon väitetty häirintä- tai hyväksikäyttötapaus vaikuttaa tai joka on havainnut sellaisen SDL:n tapahtuman tai muun SDL:n alaisen toiminnan aikana, voi tehdä ilmoituksen väitetystä tekijästä jollekin seuraavista henkilöistä: 

 • Liiton puheenjohtaja 
 • Liiton varapuheenjohtaja 
 • Kilpailusihteeri 
 • Toimistopäällikkö 

SDL:n kilpailusihteeri vastaa siitä, että ilmoitukset dokumentoidaan siinä laajuudessa kuin on mahdollista. Dokumentointiin on sisällytettävä ilmoittajan nimi, tehtävä, osoite, yhteystiedot ja allekirjoitus, ilmoituksen perusteena olevat tiedot, mukaan lukien kaikki tosiseikat ja todisteet (esimerkiksi videotallenne, valokuvat, muut dokumentoivat tai sähköiset todisteet sekä muiden epäillyn tapauksen todistaneiden henkilöiden nimet). 

Ilmoituksen tosiseikkojen ja todisteiden perusteella kilpailusihteeri määrittelee ovatko jatkotoimenpiteet aiheellisia ja mahdollisesti suosittelee ilmoittajalle asian ilmoittamista viranomaisille tai viemistä liittohallitukselle. 

Jos ilmoittaja päättää olla viemättä asiaa liittohallitukselle käsiteltäväksi tai olla ilmoittamatta sitä viranomaisille vastoin kilpailusihteerin suositusta, kilpailusihteerin on vietävä ilmoitus mahdollisine kommentteineen liittohallitukseen, joka voi sitten päättää, laatiiko se ilmoituksen ja/tai viranomaisille omissa nimissään. Kuitenkin, jos ilmoittaja on tapahtuman väitetty uhri, kilpailusihteeri voi viedä ilmoituksen eteenpäin ainoastaan ilmoittajan annettua nimenomaisen suostumuksensa siihen suullisesti tai kirjallisesti. 

Periaatteena on, että SDL:n toimielimien ja kaikkien SDL:n tehtävää hoitavien on pidettävä ehdottoman luottamuksellisina kaikkia väitettyyn häirintä- tai hyväksikäyttötapaukseen liittyviä asioita, asianosaisten henkilötietoja, muita tutkinnan aikana koottuja tietoja sekä tutkinnan tuloksia (“luottamuksellinen tieto”), jotka ovat tulleet heidän tietoonsa heidän ominaisuudessaan SDL:n toimielimen jäsenenä tai SDL:n tehtävää hoitavana yksilönä. 

Luottamuksellista tietoa voidaan antaa asiaankuuluville henkilöille tai viranomaisille vain 

 • kurinpitosääntöjen mukaisen kurinpitomenettelyn puitteissa, 
 • jos tietojen antamatta jättäminen voi mahdollistaa häirinnän tai hyväksikäytön jatkumisen ja johtaa uhrille, erityisesti urheilijoille aiheutuvaan lisävahinkoon tai 
 • jos tällainen luottamuksellinen tieto liittyy mahdolliseen rikolliseen tekoon. 

Yllä mainitusta huolimatta liittohallituksen päätökset, mukaan lukien luottamuksellinen tieto, julkaistaan SDL:n sääntöjen mukaisesti, ellei painavista syistä muuta johdu. SDL ei kuitenkaan saa päätöstä julkaistessaan liittää siihen uhrin henkilötietoja ja SDL:n on mahdollisuuksien mukaan pidettävä ilmoittajan tai muiden todistajien henkilötiedot luottamuksellisina tapauksissa, joissa vallitseva yksityisyyden suoja sitä edellyttää. 

7. Petos, lahjonta, kavallus, perusteeton etu 

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on pidättäydyttävä kaikista toimista, joihin voi liittyä petos, lahjonta, SDL:n varojen, omaisuuden ja palveluiden kavallus tai väärinkäyttö. 

8. Henkilökohtaiset edut 

Henkilöt, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, eivät saa suoraan tai epäsuorasti pyytää, hyväksyä tai tarjota minkäänlaista SDL:n tapahtumaan tai toimintaan liittyvää korvausta tai palkkiota tai mitään kätkettyä hyötyä tai minkäänlaista palvelusta omaksi hyödykseen, elleivät SDL:n tai Liiton jäsenistön säännöt tai sopimukset sitä salli. 

9. Lahjat ja palvelukset 

Henkilöt, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, eivät saa missään SDL:n toiminnassa osallisina ollessaan antaa tai vastaanottaa lahjoja, maksusuorituksia tai muita etuja, joiden voitaisiin perustellusti odottaa vahingoittavan SDL:n tai sen jäsenseurojen mainetta. Tähän kuuluvat muun muassa sellaisten lahjojen ja palveluksien vastaanottamiset, jotka ylittävät vallitsevien paikallisten tapojen mukaisen huomionosoitusten nimellisarvon ja tavanomaisen vieraanvaraisuuden. 

Yli kahdensadan euron arvoisia lahjoja ei saa antaa eikä ottaa vastaan, paitsi jos olosuhteet eivät salli lahjasta kieltäytymistä. Tällaisessa tapauksessa vastaanottajan on toimitettava lahja liitolle ja ilmoitettava lahjoittajalle, että lahja otetaan vastaan liiton puolesta. 

Henkilö, jota tämä eettinen säännöstö koskee, ei saa vastaanottaa muita palveluksia ja etuja, joiden arvo ylittää kaksisataa euroa ilman liittohallituksen etukäteen antamaa kirjallista lupaa, jos sellainen ennakkohyväksyntä on toteutettavissa annetuissa olosuhteissa. 

Kukin lahjan vastaanottaja vastaa itse mahdollisesta ilmoitusvelvollisuudesta verottajalle.

10. Eturistiriidat

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on vältettävä kaikenlaisia eturistiriitoja ja pidättäydyttävä asettumasta tilanteeseen, jota voitaisiin perustellusti pitää eturistiriidan aiheuttavana. 

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on 

 • viipymättä ilmoitettava henkilökohtaisesta tekijästä, johon voitaisiin perustellusti katsoa liittyvän eturistiriitaa, 
 • pidättäydyttävä tekemästä päätöksiä tai vaikuttamasta sellaisiin päätöksiin, joihin liittyy oma tai perheen tai jäsenseuran hyöty tai julkinen suosio ja 
 • pidättäydyttävä suosimasta kolmansia osapuolia tai omaa jäsenseuraansa. 

Henkilöt, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, eivät SDL:n virallisessa tehtävässä toimiessaan voi samanaikaisesti olla sellaisessa luottamusasemassa tai tehtävässä, joka voisi milloin tahansa olla tai perustellusti näyttää olevan ristiriidassa heidän SDL:n liittyvän riippumattoman asemansa, velvollisuutensa ja lojaaliutensa kanssa. 

11. Vaikuttaminen ja kilpailumanipulointi 

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on pidättäydyttävä kaikista toimista tai yrityksistä vaikuttaa epäasiallisesti minkään SDL:n tai sen jäsenseuran alaisen kilpailun kulkuun ja/tai tuloksiin tai manipuloida niitä millään tavalla, joka on vastoin urheilun etiikkaa, urheilullista käytöstä tai reilun pelin periaatetta. 

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on pysyttävä täysin riippumattomina ja noudatettava tarkasti Olympialiikkeen kilpailumanipulaation ehkäisemistä koskevaa säännöstöä (Olympic Movement Code on the Prevention of Manipulation of Competitions), joka erityisesti kieltää kaiken osallistumisen minkäänlaiseen lahjontaan, sisäpiiritiedon väärinkäyttöön ja kenen tahansa SDL:n jäsenen, valmentajan, kilpailijan tai hänen perheenjäsentensä tai SDL:n luottamushenkilön suosimiseen tai heidän haitakseen toimimiseen. 

SDL:n toimitsijoiden on toimittava puolueettomasti ja ilman ennakkoasenteita. 

SDL:n toimitsijoiden on ilmoitettava välittömästi puheenjohtajalle tai SDL:n edustajalle kenen tahansa toimitsijan SDL:n tapahtumassa havaitusta tai epäillystä epäasiallisesta tai sääntöjen vastaisesta käytöksestä. 

12. Ilmoittaminen 

Henkilöiden, joihin tämä eettinen säännöstö soveltuu, on ilmoitettava ensimmäisen tilaisuuden tullen liitolle kaikista kilpailumanipulointiin, lahjontaan ja/tai sisäpiiritiedon väärinkäyttöön liittyvistä tiedoista tai lähestymisistä yksityiskohtineen. 

13. Seuraamukset 

Kaikkia tämän eettisen säännöstön rikkomuksia koskevat SDL:n kurinpitosääntöjen mukaiset menettelyt. 

14. Muut eettiset säännöstöt 

Tämän eettisen säännöstön lisäksi sovelletaan Olympiakomitean urheilun reilun pelin periaatteita, kansallisia ja kansainvälisiä antidopingsääntöjä, yleisiä eettisiä arvoja, hyvää urheiluhenkeä ja Suomen lakia. 

Anna palautetta alla
olevasta lomakkeesta