Search
Close this search box.

Reilu kilpailu Antidoping- ja kilpailumanipulaatio ohjelma 2023

Arvoperusta

Suomen Dartsliitto SDL pyrkii toiminnassaan avoimuuteen ja rehellisyyteen. Tämä tavoite on keskeisenä myös antidopingtoiminnassa ja kilpailumanipulaatiolle ei ole sijaa dartsissa. Haluamme kaikessa kilpailu-, valmennus- ja koulutustoiminnassa korostaa puhtaan urheilun- ja reilun kilpailun periaatetta. Antidopingtoiminta on mukana huippu-urheilussa, harrastetoiminnassa ja nuorisotyössä. Tähän ohjelmaan on koottuna ne toimenpiteet, joita tekee toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa niin dopingin kuin kilpailumanipulaationkin torjumiseksi dartsurheilussa ja omalta osaltaan myös koko urheilussa.

 

1.Tavoitteet

Liiton tavoitteena on vaalia puhdasta – ja reilua urheilua ja taata kaikille jäsenilleen oikeus reiluun ja tasavertaiseen liikuntaan ja urheiluun. Puhtain keinoin huipulle pyrkivä urheilija kunnioittaa toisia urheilijoita sekä yhteisiä sääntöjä ja vaalii samalla omaa hyvinvointiaan.

Dopingia koskeva sääntely perustuu urheilun omiin kansainvälisiin ja kansallisiin säännöstöihin. Säännöstöjen tarkoituksena on yhtenäistää dopingrikkomusten määrittely ja niistä määrättävät seuraamukset. Maailman Antidopingtoimisto WADAn (World Anti-Doping Agency) hyväksymä Maailman Antidopingsäännöstö (World Antidoping Code) takaa urheilijoiden yhdenvertaisuuden kaikkialla maailmassa, sillä se yhtenäistää kansalliset antidopingsäännöstöt. Se myös luo edellytykset toteuttaa reilua ja tehokasta antidopingtyötä kaikkialla. Suomen kansallinen antidopingsäännöstö noudattaa maailman antidopinsäännöstön määräyksiä.

 

SDL on säännöissään sitoutunut noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja maailman antidopingsäännöstöä.

Yksi päätavoitteista on antidopingtyön ja siitä aiheutuvien sääntöjen tunteminen kaikkien pelaajien keskuudessa. Tämän toteuttamiseksi järjestetään koulutustilaisuuksia.

Etenkin nuorille selvitetään dopingaineiden terveydellisiä haittavaikutuksia.

Luottamushenkilöitä informoidaan antidopingtyöstä, ja heidän dopingin vastaista linjaansa tuetaan ja vahvistetaan.

Kaikkien antidopingtyössä liittotasolla mahdollisesti esille tulevien asioiden hallintaan valmistaudutaan.

 

SDL:n reilu kilpailu ohjelman tavoitteena on sitouttaa liiton ja sen jäsenseurojen toiminnassa mukana olevat henkilöt, urheilijat ja heidän taustajoukkonsa reiluun urheiluun ja vaikuttaa lajin piirissä vallitsevaan arvopohjaan ja asenteisiin.

 

2.Toiminta – toimenpiteet

SUEK kouluttaa urheilijoita ja valmentajia siten että heillä on ajantasaisin tieto antidopingasioista. SDL:n koulutetut henkilöt ovat seuratoiminnan koordinaattori ja toiminnanjohtaja. SUEK tarjoaa koulutusmateriaaleja opetuskäyttöön. Materiaalit on tarkoitettu erityisesti lajiliitoille, urheiluseuroille ja oppilaitoksille, mutta ne soveltuvat myös itsenäiseen opiskeluun.

SDL:n maajoukkueiden pelaajasopimuksissa on dopingpykälä. Sopimukset tehdään jatkossa kaikkien SDL:n ryhmiin kuuluvien kanssa.

Alaikäisten osalta pelaajasopimuksen allekirjoittaa myös huoltaja.

SDL:n toimihenkilöt ja luottamusjohto tekevät Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen kahden vuoden välein. Suoritusten tarkistamisesta vastaa seuratoiminnan koordinaattori, joka kerää tiedot kootusti. Maajoukkue

pelaajat tekevät Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen kahden vuoden välein. SDL suosittaa kaikille jäsen seuroille sekä piirijärjestöille Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen kahden vuoden välein

Maailman antidopingtoimisto WADA ylläpitää ja päivittää vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa luetteloa, johon SUEKin Kielletyt Aineet ja Menetelmät Urheilussa (KAMU) -luettelo pohjautuu. Siitä voi tarkistaa kaikki urheilussa kielletyt aineet ja menetelmät. SUEKin KAMU-lääkehausta voi tarkistaa, sisältääkö Suomessa myytävä lääkevalmiste kiellettyä lääkeainetta. Urheilijan pitää tarkistaa käyttämiensä valmisteiden sallittavuus. Urheilija on aina itse vastuussa siitä, mitä hänen elimistöstään löytyy mahdollisessa dopingtestissä https://oppimisareena.fi/course/view.php?id=42

 

Ryhmien leireillä pidetään infotilaisuuksia ajankohtaisista antidopingasioista sekä opetetaan

dopingtestikäytäntö ja testeihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Koulutukset ja infotilaisuudet pitää SUEK:n koulutuksen saaneet seuratoiminnan koordinaattori ja toiminnanjohtaja. Koulutuksista raportoidaan SUEK:lle. Jäsenistölle tiedotetaan antidopingtoiminnasta SDL:n internet-sivuilla sekä lisätietoa löytyy sivulta https://suek.fi/.

SDL avustaa WADA:aa ja WDF:ää heidän pyytämissään urheilijoita koskevissa antidopingkysymyksissä

SUEK:n tai WADA:n ilmoittaessa dopingtapauksesta, SDL:n toimia johtaa puheenjohtaja.

Puheenjohtaja on myös SUEK:lle ilmoitettu kontakti mahdollisen dopingtapauksen yhteydessä.

Varahenkilönä toimii toiminnanjohtaja.

 

3. Kilpailumanipulaatio ja tilannekuva

 

3.1. Mitä kilpailumanipulaatio on?

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan vilpillistä vaikuttamista kilpailun kulkuun tai lopputulokseen. Kilpailumanipulaatio voidaan jakaa urheilu- ja vedonlyöntiperustaiseen manipulaatioon, ja se ilmenee eri lajeissa eri tavoin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi taloudellisen hyödyn saaminen tai halutun tittelin saavuttaminen. Kilpailumanipulaatiota voi tapahtua missä tahansa lajissa ja millä tahansa tasolla, se ei ole vain huippu-urheilun riski. Sen seuraukset vaikuttavat urheilun perusarvoihin kuten ennakoimattomuuteen ja reiluun peliin. Kilpailumanipulaatio vaikuttaa kielteisesti urheilun perusarvoihin, uskottavuuteen, maineeseen ja talouteen. Euroopan neuvosto laati vuonna 2014 urheilukilpailujen manipuloinnista yleissopimuksen, jonka tarkoituksena on estää urheilukilpailuiden manipulointi urheilun rehellisyyden ja etiikan suojelemiseksi urheilun itsemääräämisoikeuden periaatteiden mukaisesti. Sopimuksen määritelmän mukaan kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan ”tarkoituksellista järjestelyä, toimenpidettä tai laiminlyöntiä, jolla pyritään vaikuttamaan urheilukilpailun lopputulokseen tai kulkuun poistamalla osittain tai kokonaan urheilukilpailun luonteeseen kuuluvaa ennakoimattomuutta siten, että sillä saavutetaan oikeudetonta etua itselle tai muille”. Suomen valtio on allekirjoittanut sopimuksen, ja siksi myös Suomen Dartsliitto on sitoutunut kilpailumanipuloinnin torjuntaan. Kilpailumanipulaation piiriin luetaan myös urheilijalla tai urheilutoimijalla olevan sisäpiiritiedon jakaminen ulkopuolisille. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole seuran/joukkueen ulkopuolisten tiedossa. Tällaista tietoa voivat olla esimerkiksi urheilijoiden terveydentilat ja kilpailutaktiikat. Keskeistä kilpailumanipulaation torjunnassa on sen tunnistaminen ja ymmärtäminen. https://www.darts.fi/storage/File/Yleista/Saannot/SDL_Kurinpitos%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t_2021_03_31.PDF

 

3.2. Kilpailumanipulaation tilannekuva dartsissa

SUEKin johdolla, yhteistyössä muun muassa liittojen kanssa laaditaan kilpailumanipulaation kansallinen tilannekuva, jonka tarkoituksena on antaa myös liitoille lajikohtainen tilannekuva kilpailumanipulaation uhasta ja riskeistä. Dartsissa koskeva tilannekuva käydään läpi kaikkien asianosaisten kanssa ja käsitellään kilpailuvaliokunnassa ja hallituksessa. Tilannekuva laaditaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. SUEKin 2021 julkaiseman tilannekuvan mukaan kilpailumanipulaation riski dartsissa on matala. Lajissa ei ole tullut ilmi kilpailumanipulaatiotapauksia, ja vedonlyönnin määrä niin kansallisesti vähäistä, kun taas kansainvälisesti laji on melko suosittua vedonlyönti kohteena. Suomalaisiin dartsurheiluseuroihin ei liity myöskään merkittäviä yksityisiä tai kansainvälisiä omistuksia tai epämääräisiä sponsoritahoja. Tietoon ei ole tullut epäilyksiä siitä,

että dartsurheilua käytettäisiin hyväksi rikollisessa toiminnassa. Kilpailumanipulaation torjunnan kannalta heikoin osa-alue suomalaisessa urheilussa on kyky tunnistaa ja valvoa kilpailumanipulaatiota. Tämä on tilanne myös dartsurheilussa. Siksi Suomen Dartsliiton toimenpiteissä korostuu erityisesti koulutus ja sitä kautta tietoisuuden lisääminen ja valvonnan parantaminen.

SDL urheilija- ja valmentajasopimuksiin sekä muihinkin urheilutoimijoiden kanssa tehtäviin sopimuksiin on kirjattu kielto vedonlyönnistä omasta ottelusta tai kilpailuista. SDL suosittaa kaikille jäsen seuroille sekä piirijärjestöille Reilusti paras -verkkokoulutuksen kahden vuoden välein.

SUEKin 2021 julkaiseman tilannekuvan mukaan kilpailumanipulaation riski dartsissa on matala. Lajissa ei ole tullut ilmi kilpailumanipulaatiotapauksia ja vedonlyönnin määrä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti on vähäistä. Suomalaisiin urheiluseuroihin ei liity myöskään merkittäviä yksityisiä tai kansainvälisiä omistuksia tai epämääräisiä sponsoritahoja. Tietoon ei ole tullut epäilyksiä siitä, että dartsissa käytettäisiin hyväksi rikollisessa toiminnassa. https://oppimisareena.fi/course/view.php?id=42

 

4. Dopingvalvonta

Dartsissa voidaan toteuttaa urheilijoille dopingtestejä missä tahansa kilpailussa tai tapahtumassa tai niiden ulkopuolella. Dopingtestauksesta vastaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry. Kilpailun tai tapahtuman järjestäjä on velvollinen yhteistyöhön testausorganisaation kanssa ja osoittamaan heille tarvittavat tilat testaustoimintaa varten.

Yleensä Suomessa kansallisissa kilpailuissa käytännön testauksen suorittaa SUEK ry, mutta Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä kilpailuissa testauksen voi toteuttaa myös kansainvälinen liitto.

SDL ilmoittaa SUEK ry:lle maajoukkue ja kilpailutietoja. Dopingtestejä teettävät urheilijoille Suomessa SUEK, Maailman antidopingtoimisto (WADA) ja World Darts Federation (WDF)

Kilpailunjärjestäjä on velvollinen järjestämään asianmukaiset dopingtestitilat. Lisäksi kilpailunjärjestäjän tulee tarvittaessa järjestää pyydetty määrä täysi-ikäisiä saattajia dopingtestiryhmälle sekä toimittaa tiedot, jotka helpottavat testauksen kulkua, kuten kilpailujen osallistujalistat, osallistujien matkasuunnitelmat ja majoitusosoitteet sekä kilpailujen lopputulokset https://suek.fi/antidopingtoiminta/dopingvalvonta/ohjeet-kilpailun-jarjestajille/

 

Suositeltava tapa on myös, että urheilijalla on aina ajan tasalla oleva lista kaikista käyttämistään lääkkeistä, ravintolisistä, vitamiineista ja palautumisvalmisteista. Tällöin esimerkiksi mahdollinen dopingtestitilanne nopeutuu ja helpottuu ja käytettyjen valmisteiden nimet tulevat oikein, eikä mitään käytettyä valmistetta unohdeta listasta. SUEKin materiaalit löytyvät osoitteesta: https://suek.fi/materiaalipankki/

Lajiliiton tulee ilmoittaa tietojen muutoksista SUEKille osoitteeseen antidoping@suek.fi.

 

5. Organisaatio

Toiminnasta vastaa maajoukkueen johtaja ja toiminnanjohtajan kanssa. Kukin maajoukkueryhmä nimeää vastuussa olevan henkilön ryhmäänsä.

 

6. Resurssit

Antidopingtyön talousresurssit määrittää liittohallitus talousarviossa. Ryhmät toteuttavat omat velvoitteensa omien budjettiensa puitteissa.

 

7. Seuranta ja kehittämistyö

SDL:n Antidopingohjelman ajan tasalla olo tarkistetaan vuosittain liittohallituksessa. Liiton hallitus hyväksyy antidopingohjelman, joka julkaistaan kokonaisuudessaan liiton ja SUEK:n nettisivuilla. Samalla raportoidaan tehtyjen testien tuloksista.

 

8. Erivapaus urheilijan lääkityksessä

Mikäli terveyden ylläpitoon tai sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta. Tällöin urheilija saa luvan käyttää kyseistä muuten kiellettyä lääkitystä.

SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee iästä riippumatta hakea erivapaudet Kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEK:n ohjeiden mukaisesti.

 

Tasomäärittelyn ulkopuolella olevat urheilijat hakevat erivapautta takautuvasti mahdollisen dopingtestin jälkeen – Erkka-erivapauskonetta voi käyttää apuna sen selvittämisessä, tuleeko urheilijan hakea erivapaudet etukäteen vai takautuvasti. Erivapaus-kone auttaa myös selvittämään tuleeko erivapautta hakea SUEK:lta vai kansainväliseltä lajiliitolta.

 

Miten erivapaus haetaan?

Tarkista KAMU-lääkehausta onko hoidoksi ajateltu lääke kielletty vai sallittu. Selvitä, kuulutko SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin vai tulisiko sinun hakea erivapautta kansainvälisen lajiliittosi kautta.

Jos kuulut SUEK:n lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin, älä aloita kiellettyä lääkitystä tai hoitoa ennen kuin sille on myönnetty erivapaus.

Huom! Tämä ei koske kiireellistä hoitoa vaativia hätätilanteita.

 

Keskustele ensin lääkärisi kanssa, olisiko kielletylle lääkitykselle tai hoitomuodolle olemassa urheilussa sallittua vaihtoehtoa.

 

Tämän jälkeen täytä SUEK:n erivapaushakulomake ohjeiden mukaisesti ja toimita se postitse: Valimotie 10, 00380 Helsinki tai faksilla: (09) 148 5195 tai sähköpostilla, mikäli koet turvalliseksi tavaksi toimittaa terveystietoja: erivapaus@suek.fi

 

Kansallisen tason urheilijat hakevat erivapautta SUEKilta. Asiantuntijalääkäreistä koostuva SUEKin erivapauslautakunta voi urheilijan kirjallisesta hakemuksesta myöntää määräaikaisen erivapauden kielletyn aineen tai menetelmän käyttämiseen WADAn Kansainvälisen erivapausstandardin mukaisesti. SUEKin erivapauslautakunnan tekemä erivapauspäätös koskee kansallisen tason urheilijaa ja kansallisen tason kilpailuja.

 

SUEKin erivapauslautakunnan myöntämä erivapaus on voimassa kansallisella tasolla kaikkialla maailmassa ilman, että muiden kansallisten antidopingorganisaatioiden tarvitsee virallisesti tunnustaa sitä.

 

Kansainvälisen tason urheilijoiden ja kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvien urheilijoiden on haettava erivapautta WDF:ltä iästään tai kansallisesta tasostaan riippumatta. Jos urheilijalla on SUEK:n myöntämä erivapaus, urheilijan tulee selvittää, hyväksyykö WDF SUEK:n tekemän erivapauspäätöksen.

 

Kansainvälisen tason urheilijoita ja kansainvälisiin kilpailuihin osallistuvia urheilijoita koskeva ohjeistus on kuvattu kohdassa Kansainväliset erivapauskäytännöt.

Tarkat ja päivitetyt ohjeet erivapauden anomiseen löytyvät SUEK:n internetsivuilta www.suek.fi

 

Huom! Resepti tai lääkärintodistus ei käy erivapaudesta.

 

Urheilijoilla voi olla sairauksia, joita on hoidettava lääkevalmisteilla tai toimenpiteillä. Mikäli urheilijan on sairautensa hoitamiseksi käytettävä WADAn Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevaa ainetta tai menetelmää, hänelle voidaan myöntää erivapaus WADAn Kansainvälisenerivapausstandardin mukaisesti.

 

9. Erkka-erivapauskone Erkka-erivapauskonetta voi käyttää apuna sen selvittämisessä, tuleeko urheilijan hakea erivapaudet etukäteen vai takautuvasti. Erivapauskone auttaa myös selvittämään, tuleeko erivapautta hakea SUEKilta vai kansainväliseltä lajiliitolta

 

10. Viestintä

Tiedottamisella ja viestinnällä tavoitellaan dopingrikkomusten ennaltaehkäisyä, tiedon lisäämistä antidopingsäännöistä ja kaikkien uintiurheilijoiden oikeutta reiluun ja puhtaaseen kilpailuun. Kaikkien urheilutoimijoiden yhteinen asia on viedä eteenpäin puhtaan urheilun ja reilun pelin viestiä. Viestintä on hyvä keino ehkäistä mahdollisia dopingrikkomuksia ja ylläpitää lajikulttuuria, johon doping ei kuulu. Viestinnän avulla SDL tuo esiin oman ehdottoman kielteisen kantansa kaikenlaiseen epärehelliseen toimintaan. SDL:n antidopingviestinnän vastuuhenkilö on toiminnanjohtaja. SDL käyttää antidopingiin liittyvässä viestinnässään hyväkseen erityisesti liiton internetsivuja sekä sosiaalisen median kanavia. Lisäksi ajankohtaisista antidopingasioista viestitään seuroille sähköpostitse lähetettävissä seuratiedotteissa. Seuroille suunnatussa viestinnässä muistutetaan aika-ajoin seurojen vastuusta antidopingkasvatustyössä ja siitä, että myös kaikki SDL:n jäsenseurat sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. Seuroja kannustetaan käymään sisäistä arvokeskustelua ja miettimään, miten kussakin seurassa voitaisiin viestiä siitä, ettei doping kuulu urheiluun vaan seura kannattaa puhdasta urheilua. Koulutustilaisuuksien kautta viestintä tavoittaa myös tarkemmin rajattuja kohderyhmiä.

SDL hyödyntää SUEK:n tuottamaa viestintämateriaalia, kuten valmiita tekstejä, tiedotteita ja blogikirjoituksia. Lisäksi SUEK:lta saatava Antidopingpikaopas -julkaisu jaetaan vuosittain kaikille aikuisten ja nuorten maajoukkueryhmien urheilijoille. Urheilijat voivat myös ilmoittautua SUEK:n postituslistalle saadakseen Antidopingpikaoppaan päivitykset suoraan sähköpostiinsa.

 

11. Kriisiviestintä

Rikkomusviestinnässä tehdään yhteistyötä liiton ja SUEKin välillä. Suomen antidopingsäännöstö muuttui kurinpitomenettelyiden osalta huomattavasti vuoden 2021 alusta. Säännöstön mukaan dopingrikkomuksia koskeva käsittely ja päätösvalta kuuluu Antidopingasioiden kurinpitolautakunnalle tai joissain tapauksissa SUEKille.

Suomen Dartsliiton tulee olla varautunut kriiseihin ja niistä viestimiseen. Urheilutoiminnassa voi olla monenlaisia kriisejä: yllättävä tapahtuma tai onnettomuus kilpailuiden yhteydessä, taloudelliset tai henkilöstön ongelmat, liiton asemaa koskevat vakavat huhut tai liiton jäsenyhdistyksen jäsenen dopingrike.

Vaikka liiton asiat olisi hoidettu kuinka hyvin tahansa, ongelmia voi tulla, ja niihin on syytä varautua. Positiivisen dopingtapauksen tiedottamisen hoitaa lajiliitto, mutta dopingrike voi uudistettujen sääntöjen mukaan olla muutakin kuin positiivinen dopingnäyte. Mikäli dopingrike koskee liittoa – esimerkiksi liiton johtaja on välittänyt dopingaineita urheilijoille – tulee liiton olla valmistautunut tiedottamaan asiasta.

 

12. Kriisiviestintäohjeistus

SDL:n kriisiviestinnän vastuuhenkilö on toiminnanjohtaja. Häneen otetaan yhteyttä kriisitilanteessa tai sen uhatessa. Viestinnän kriisiryhmän muodostavat toiminnanjohtaja, puheenjohtaja, kilpailusihteeri ja liittohallitus. Dopingtapauksissa mahdollisesti myös maajoukkueen johtaja. He päättävät, miten kriisiin reagoidaan ja toteuttavat viestinnän. Kriisitilanteissa asioita kommentoi vain ja ainoastaan puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Kukaan muu ei kommentoi kriisiä tiedotusvälineille tai muille ulkopuolisille tahoille, jotta vältytään virheellisiltä tiedoilta ja huhupuheilta.

 

Mahdollisten dopingrikkomusten yhteydessä viestinnässä on otettava huomioon yksilön oikeusturvanäkö-kohdat. Tiedot käsiteltävästä dopingtapauksesta ovat luottamuksellisia ja salassa pidettäviä siihen asti, kunnes tapaus on varmistunut dopingrikkomukseksi ja päätös määrättävästä seuraamuksesta on tehty. Ennen tätä vain asianomainen urheilija voi julkistaa asian. SDL tekee yhteistyötä SUEK:n kanssa.

SDL:n nettisivuilta löytyy tarkka kriisiviestintäohjeistus. https://www.darts.fi/storage/File/Yleista/Saannot/SDL_Kriisiviestintaohjeistus_30032021.pdf

 

13. Kriisiviestinnän pääperiaatteet

Kriisiviestinnässä tulee huomioida, että toimitaan nopeasti, avoimesti ja rehellisesti.

Asiaa on turha paisutella, mutta tosiasiat tulee esittää. Tiedotteessa tai tiedotustilaisuudessa tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä?

• Missä?

• Milloin?

• Miten?

• Mitkä ovat seuraukset?

Mahdollisten kriisitilanteiden ennakoinnilla ja hyvällä kriisiviestinnän suunnittelulla säästetään aikaa ja vältytään turhilta erehdyksiltä.

 

14. Ohjeita urheilijalle dopingtestiin liittyen

 

14.1 Urheilijan oikeudet ja velvollisuudet dopingtestitilanteessa

Dopingtestejä tehdään kilpailuissa sekä niiden ulkopuolella. Kilpailun ulkopuolisia testejä tehdään esim. harjoituksissa ja leireillä, tai urheilija voidaan kutsua testiin kotoaan. Urheilija voi tällöin valita, antaako hän näytteen kotona vai esim. harjoituspaikalla. Kilpailutestiin urheilija kutsutaan heti suorituksen päätyttyä. Urheilijat arvotaan tai määrätään testiin esim. sijoituksen perusteella. Dopingtestissä otetaan joko virta- tai verinäyte tai molemmat. Kilpailujen järjestäjä on velvollinen tekemään mahdolliseksi dopingtestien sääntöjen mukaisen suorittamisen kilpailujen yhteydessä. Käytännössä järjestäjien on hyvä jo ennalta varautua (mahdollisesti) suoritettaviin dopingtesteihin.

MITEN TESTITILANTEESSA TOIMITAAN?

Testitilanteen ohjeistus ja toiminta saattaa päivittyä aika ajoin. Viimeisimmät ohjeet testauksesta löytyvät SUEK:n nettisivuilta. Myös testaaja ohjeistaa testitilanteessa ja kertoo urheilijan oikeudet ja velvollisuudet

1. Testikutsu ja testiin ilmoittautuminen

Allekirjoitettuasi testikutsun on velvollisuutesi pysyä dopingtestihenkilöstön valvonnassa, kunnes testi on suoritettu loppuun

Sinulla on oikeus ottaa testitilanteeseen avustaja mukaan

Sinulla on oikeus osallistua palkintojenjakoon ja/tai jäljellä oleviin kilpailusuorituksiin

Sinulla on oikeus suorittaa harjoitus/verryttelyt loppuun

2. Näytteenantoastian valitseminen

Valitse itse näytteenottoastia, avaa ja tarkista, että se on ehjä ja puhdas.

3. Valvottu näytteenanto

Näytteenanto tapahtuu samaa sukupuolta olevan valvojan läsnä ollessa.

4. Näytepullojen valinta ja tarkistaminen

Valitse itse sinetöity näytepullopakkaus ja tarkista, että sinetti on koskematon, pullot ehjiä ja puhtaita ja että pullojen ja korkkien koodinumerot ovat identtiset.

5. Näytteen jakaminen A- ja B-pulloihin

Jaa itse näyte testaajan antamien ohjeiden mukaan kahteen pulloon.

6. Näytepullojen sinetöinti

Sulje näytepullot sinetöintikorkeilla testaajan antamien ohjeiden mukaan.

7. Näytteen analyysikelpoisuuden tarkistus

Testaaja määrittää näytteen kelpoisuuden laboratorioanalyysiin. Näytteen ollessa vahvuudeltaan laimea tai määrältään vajaa, voidaan tarvita lisänäytteitä.

8. Sinetöityjen näytepullojen pakkaaminen kuljetusta varten

Testaaja tai urheilija pakkaa pullot suojapusseihin ja suojakoteloon.

9. Testipöytäkirjan täyttäminen, tarkistaminen ja allekirjoittaminen

Ilmoita kaikki käyttämäsi lääkeaineet sekä vitamiinit, ravintolisät ja luontaistuotteet seitsemän edeltävän vuorokauden ajalta

Hyväksyt testimenettelyn testipöytäkirjan allekirjoituksella

Testistä kieltäytyminen käsitellään aina antidopingsäännöstön mukaisesti dopingrikkomuksena. Testaajat ohjeistavat, auttavat ja vastaavat kysymyksiisi. Pidä aina mukanasi esim. puhelimessa ajan tasalla oleva lista kaikista käyttämistäsi lääkkeistä, ravintolisistä, vitamiineista ja palautumisvalmisteista! Ja pidä kopio erivapausoikeudestasi mukana esimerkiksi kuvana puhelimessasi.

15.2 Mitä tapahtuu, jos A-näyte osoittautuu positiiviseksi?

SUEK vastaa dopingtestien tulosten käsittelystä, kun testi on suoritettu sen toimeksiannosta tai valtuutuksella tai kun SUEK on havainnut mahdollisen muun dopingrikkomuksen. Dopingnäytteet analysoinut laboratorio ilmoittaa SUEK:lle kaikkien dopingestinäytteiden tulokset luotettavalla ja luottamuksellisella tavalla. Urheilijaa ei yleensä informoida, jos dopingtestitulos on negatiivinen. Jos urheilijan dopingtestitulos (A-näyte) on raportoitu positiiviseksi, SUEK selvittää ensin, onko urheilijalla voimassa oleva erivapaus lääkinnällistä käyttöä varten positiivisen testituloksen aiheuttaneelle aineelle tai voidaanko tällainen erivapaus myöntää hänelle jälkikäteen Suomen antidopingsäännöstön ja kansainvälisen erivapausstandardin perusteella. Jos erivapaus on tai se voidaan myöntää jälkikäteen, SUEK ei jatka asian käsittelyä positiivisena testituloksena. Jos erivapautta ei ole eikä sitä ole mahdollista myöntää jälkikäteen, vaan tuloksen käsittelyä positiivisena testituloksena jatketaan seuraavasti:

Toimenpiteet dopingrikkomusasioissa on määritelty Suomen antidopingsäännöstössä ja Kansainvälisessä tulostenkäsittelystandardissa. Näiden mukaan rikkomusepäilyt käsittelee Antidopingasioiden kurinpitovaliokunta. Tutustu Suomen antidopingsäännöstöön huolella.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunta on riippumaton elin, joka käsittelee ja ratkaisee, onko antidopingsäännöstön soveltamispiiriin kuuluvan urheilijan tai muun henkilön menettelyä tai toimintaa pidettävä säännöstössä tarkoitettuna dopingrikkomuksena ja määrää tarvittaessa seuraamukset.

Antidopingasioiden kurinpitolautakunnan nimittää SUEKin vuosikokous. Kurinpitolautakunnassa on yhdeksän huippu-urheiluun perehtynyttä jäsentä ja kaksi varajäsentä. Puheenjohtajan, kahden muun jäsenen ja yhden varajäsenen on oltava tuomarin virkaan vaadittavan tutkinnon suorittaneita. Kolmen jäsenen ja yhden varajäsenen on oltava laillistettuja lääkäreitä sekä kolmen jäsenen on oltava huippu-urheiluun hyvin perehtyneitä asiantuntijoita. Jos positiiviseksi osoittautuva testi on suoritettu WDF:n tai muun kansainvälisen tahon toimeksiannosta, käsittelyssä noudatetaan WDF:n tai kyseisen muun tahon määrittelemää menettelytapaa.

 

 

Toimenpide Toteutus

Maajoukkueryhmien urheilijoista, leiriohjelmista ja

muista aikatauluista tiedottaminen SUEK:lle Toiminnanjohtaja tai maajoukkue johtaja vastaa tiedottamisesta.

Erivapaudet Urheilijoilla itsellään on vastuu erivapauden hakemisesta. Toiminnanjohtaja opastaa tarvittaessa.

Dopingtestit Suomessa järjestettävissä

kansainvälisissä kisoissa Kilpailun järjestäjä on hyvissä ajoin ennen kisoja yhteydessä SUEK:iin testien tilaamiseksi. Kilpailun järjestäjä huolehtii sääntöjen mukaiset tilat, saattajat ja juomat kilpailupaikalle.

Tilojen järjestäminen dopingtestausta varten

kansallisissa kilpailuissa Kansallisten kilpailujen järjestäjä varautuu järjestämään testaukseen sopivat tilat ja mahdollisesti myös täysi-ikäiset saattajat.

Huippu-urheilijoiden antidopingkoulutus Maajoukkueiden leireillä järjestetään vuosittain antidopingkoulutusta. Maajoukkue johtajat vastaavat siitä, että koulutus sisällytetään leirin ohjelmaan ja se tilataan SUEK:lta.

Nuorten pelaajien antidopingkoulutus Maajoukkueiden testileirillä tai juniorien ryhmien omalla leirillä järjestetään vuosittain antidopingkoulutusta. Koulutus- ja valmennuspäällikkö vastaa siitä, että koulutus sisällytetään leirin ohjelmaan ja se tilataan SUEK:lta.

 

SUEK:n järjestämät tilaisuudet Liiton toimihenkilöt (toiminnanjohtaja ja seuratoiminnan koordinaattori) osallistuvat lajiliittotilaisuuksiin ja muihin SUEK:n järjestämiin info- ja koulutustilaisuuksiin ja jakaa tietoa eteenpäin.

Viestintä Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja vastaa viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta.

Viestintä kriisitilanteissa Puheenjohtajan ja hallituksen muodostama kriisiryhmä suunnittelee ja toteuttaa viestinnän.

Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa –

julkaisun jakelu Toiminnanjohtaja, maajoukkue johtajat vastaavat julkaisun jakamisesta kaikille maajoukkueryhmien urheilijoille vuosittain mahdollisimman pian sen julkaisemisen jälkeen.

Urheilijasopimukset Toiminnanjohtaja laatii antidopingpykälän sisältävän sopimuksen, jonka kaikki liiton valmennusryhmien urheilijat allekirjoittavat.

Valmentajasopimukset Maajoukkue johtaja ja toiminnanjohtaja laatii antidopingpykälän sisältävän sopimuksen, jonka kaikki liiton valmennusryhmien toimihenkilöt allekirjoittavat.

Yhteistyösopimukset Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja huolehtii, että liiton tekemissä yhteistyösopimuksissa on antidopingpykälä.

Antidopingohjelman päivittäminen Toiminnanjohtaja ja hallitus vastaavat ohjelman päivittämisestä. Ohjelman hyväksyy hallitus. Hallituksen jäsenet tekevät Puhtaasti paras verkkokoulutuksen 2 vuoden välein. Antidopingohjelma julkaistaan SDL:n ja SUEK:n internetsivuilla

Linkit
https://kamu.suek.fi/ (mm. kielletyt lääkeaineet)
https://suek.fi/antidopingtoiminta/ (mm. kielletyt-aineet-ja-menetelmät)
https://www.dartswdf.com/anti-doping/ (kansainvälisen lajiliiton ohjeet)
https://www.pdc.tv/players/darts-regulation-authority/ (kansainvälisen lajiliiton ohjeet)
https://suek.fi/antidopingtoiminta/erivapaus-urheilijan-laakityksessa/
https://suek.fi/antidopingtoiminta/erivapaus-urheilijan-laakityksessa/erkka-erivapauskone
https://suek.fi/antidopingtoiminta/saannot/dopingrikkomusten-kasittely/
https://suek.fi/koulutus/koulutusmateriaalit/reilusti-paras-verkkokoulutus/
https://suek.fi/kilpailumanipulaatio/

 

Päivitetty 27.03.2021

Päivitetty 2.6.2022 Kilpailumanipulaation osalta

Päivitetty 15.2.2023 Tavoitteet, toimenpide ja toteutus osalta

Päivitetty 13.3.2023 Viestintä, Miten toimia testitilanteessa, erivapauden osalt

Anna palautetta alla
olevasta lomakkeesta