Search
Close this search box.

Suomen Dartsliitto ry yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 17.11.2022 – Lataa PDF 
5.5.2024 Liiton kevätkokous hyväksyi uudet säännöt ja ne on toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH) tarkastettavaksi. Säännöt tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity yhdistysrekisteriin.

1. pykälä

Yhdistyksen nimi on Suomen Dartsliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä liitoksi.

2. pykälä

Liiton tarkoituksena on dartsin (englantilainen tikanheitto) kehittäminen sekä luoda kaikille valtakunnalliset toimintapuitteet, huolehtia lajin arvostuksesta ja julkisesta kuvasta sekä tarjota ihmisille vapaa-ajan harrastus ja kilpailulaji sekä toimia maassamme toimivien dartskerhojen yhdyssiteenä ohjaten ja valvoen niiden toimintaa.

Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä antidopingtyö.

Suomen Dartsliitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Suomen Dartsliiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.

3. pykälä

Tarkoitustaan liitto pyrkii toteuttamaan

– antamalla herätteitä ja neuvoja dartskerhojen perustamiseksi ja jo toiminnassa olevien dartskerhojen toiminnan tehostamiseksi

– vahvistamalla kilpailukelpoisuussäännöt sekä kilpailu- ja rangaistusmääräykset ja ratkaisemalla niitä koskevat erimielisyydet

– järjestämällä kansainvälisiä ja kansallisia kilpailuja sekä myöntämällä jäsenilleen luvat niitä varten

– edustamalla ja valvomalla ylimpänä elimenä Suomen dartsharrastusta koti- ja ulkomailla.

4. pykälä

Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröidyt piirijärjestöt ja dartskerhot.

Dartskerho voidaan hyväksyä jäseneksi vain, jos sen jäsenmäärä on vähintään kymmenen (10) jäsentä. Dartskerhon jäsenanomus on vapaamuotoinen. Anomus sekä anojan säännöt ja varsinaisen syysliittokokouksen määräämä kirjaamismaksu on lähetettävä liiton toimistoon. Liittohallituksella on valta hyväksyä tai hylätä anomus

Hylkäävästä päätöksestä annetaan kirjallinen ilmoitus anojalle ja
asianomaiselle piirille.

Jos anomusta ei hyväksytä, palautetaan kirjaamismaksu anojalle.

Dartskerho, joka on hyväksytty liiton jäseneksi, on kuuluttava kotipaikkansa mukaiseen liiton piirijärjestöön.

Dartskerhot ja piirijärjestöt suorittavat kirjaamismaksun lisäksi liitolle myös varsinaisen syysliittokokouksen määräämät lisenssi- ja jäsenmaksut.

5. pykälä

Syysliittokokous määrää liiton piirien rajat.

6. pykälä

Dartskerhon jäsenyys lakkaa välittömästi

– jos se eroaa tai purkautuu

– jos se erotetaan liitosta

– jos se jättää jäsenmaksunsa maksamatta

Dartskerho, joka haluaa erota liitosta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä liittokokouksen pöytäkirjaan.

Dartskerho voidaan erottaa liitosta

– jos se toimii vastoin liiton tarkoitusperiä

– rikkoo liiton sääntöjä tai liittokokouksen päätöksiä

– sallii jäsentensä syyllistyä virheelliseen menettelyyn näitä rankaisematta

– jos yhdistyslaissa erottamisperuste on muuten olemassa

Erottamisen toimittaa liittohallitus ja siitä annetaan erotetulle päätös kirjallisesti.
Erotetulla on oikeus saattaa erottamispäätös liittokokouksen tutkittavaksi kirjallisella ilmoituksella, joka yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on tullut erotetun tietoon, on jätetty liittohallitukselle.

Eroavan tai erotetun dartskerhon on suoritettava liitolle kuluvan
vuoden jäsenmaksut.

7. pykälä

Liiton hallituksena hoitaa sen asioita varsinaisen syysliittokokouksen valitsema liittohallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee
liitolle sihteerin sekä muut tarvittavat virkailijat, joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus nimeää keskuudestaan ja varsinaisiksi jäseniksi valituista varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa 1.1. kunakin vuonna. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi ja heistä kaksi (2) on vuosittain erovuorossa. Hallituksen varajäsenet valitaan kolmeksi (3) vuodeksi ja heistä yksi (1) on vuosittain erovuorossa. Valinnan suorittanut syyskokous arpoo ensimmäisellä kerralla erovuorot.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu hallituksen kokouksiin on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta. Varajäsenillä on aina läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Hallitus on kutsuttava koolle, jos vähintään kolme (3) jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on kokouksessa läsnä. Hallitus nimeää tarvittavat valiokunnat ja valitsee niiden puheenjohtajat. Hallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ottama kanta, paitsi vaaleissa arpa.

8. pykälä

Lakia, näitä sääntöjä ja liittokokousten antamia ohjeita noudattaen liittohallituksen tulee

– kutsua koolle liittokokoukset, valmistella niille esiteltävät asiat ja panna niiden päätökset täytäntöön. Liittokokoukseen voi osallistua liittohallituksen niin päättäessä tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisesta on kokonaan liittohallituksella.

– hyväksyä ja erottaa dartskerhot sekä pitää jäsenluetteloa

– valvoa ja ohjata liiton piirien ja dartskerhojen toimintaa

– ottaa ja erottaa liiton toiminnan hoitamista varten tarvittava henkilökunta sekä määrätä heidän tehtävänsä ja palkkionsa

– päättää kansainvälisestä ja kansallisesta kilpailutoiminnasta

– vahvistaa ja kumota piirihallitusten tai dartskerhojen antamat kilpailukiellot ym. rangaistukset, jotka ovat voimassa tehtyinä päätöksinä siihen asti, kunnes liittohallitus niistä päättää

– hoitaa liiton omaisuutta ja pitää siitä sekä liiton tuloista ja menoista kirjanpitoa ja laatia liiton vuosikertomukset

– päättää kilpailu- ja muista tarvittavista säännöistä

– valvoa, että pelisäännöt ja kilpailutoimintaa koskevat määräykset ovat kansainvälisten sääntöjen mukaiset

– ryhtyä rankaisu- ja muihin toimenpiteisiin, jos piirihallitus, dartskerho tai dartskerhon jäsen toimii vastoin liiton sääntöjä ja määräyksiä

– ratkaista erimielisyydet, joista asianmukaisessa järjestyksessä on pyydetty liitolta ratkaisua

– myöntää kansainväliset ja kansalliset kilpailuluvat

– seurata dartsin harrastuksen kehitystä Suomessa ja ulkomailla

– suorittaa muut liittokokousten antamat tehtävät

9. pykälä

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä liittohallituksen määräämän toimihenkilön kanssa. Liittohallituksella on kuitenkin oikeus määrätä joku toimihenkilö kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

10. pykälä

Liiton tili- ja toimintavuosi on 1.1.-31.12. Liiton tilit päätetään vuosittain 31.12. ja ne on jätettävä toimintakertomuksen, pöytäkirjojen ym. asiakirjojen ohella
tilintarkastajille/toiminnantarkastajille 15. päivään helmikuuta mennessä.

11. pykälä

Liittokokouksissa käyttävät jäsenten päätösvaltaa liittohallituksen jäseniksi hyväksymien piirijärjestöjen ja dartskerhojen valitsemat edustajat.

Edustajia voi olla yksi tai useampia, kuitenkin enintään äänimäärää vastaava määrä. Kullakin piirijärjestöllä on yksi (1) ääni kutakin alkavaa kymmentä (10) piirin alueella toimivaa dartskerhoa kohden.

Kullakin dartskerholla on yksi (1) ääni kutakin alkavaa kahtakymmentä (20) liiton lisenssimaksun suorittanutta pelaajaa kohden, kuitenkin vähintään yksi ääni.

Lisenssimaksun suorittaneet pelaajat lasketaan kokouskutsun
lähettämispäivänä.

Edustaja voi edustaa oman dartskerhonsa lisäksi korkeintaan kahta (2) muuta kerhoa ja käyttää niiden äänivaltaa.

Edustajalla pitää olla dartskerhon antama virallinen valtakirja, jossa mainitaan edustajan sekä hänen henkilökohtaisen varaedustajan nimi.

ESIMERKKI
Piirijärjestöt: Alueella toimivat dartskerhot
alle 10 = 1 edustaja/ääni
10 – 19 = 2 edustajaa/ääntä
20 – 29 = 3 edustajaa/ääntä

Dartskerhot: Lisenssimaksun suorittaneita jäseniä
alle 20 = 1 edustaja/ ääni
20 – 39 = 2 edustajaa/ ääntä
40 – 59 = 3 edustajaa/ ääntä

12. pykälä

Varsinainen syysliittokokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä ja kevätliittokokous vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Ylimääräinen liittokokous pidetään

– milloin edellinen liittokokous on niin päättänyt

– liittohallitus katsoo sen tarpeelliseksi

– vähintään kolmannes (1/3) liiton jäsenistä sitä liittohallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten vaatii.

Ylimääräinen liittokokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimusten esittämisestä.

13. pykälä

Varsinaisessa liittokokouksessa (sekä syys- että kevätkokouksessa) käsitellään seuraavat asiat:

– valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

– tarkastetaan edustajien valtakirjat

– todetaan kokouksen laillisuus

– päätetään liittokokouksen esityslistalla olevista muista asioista Asia, mikä ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi, mikäli vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa edustetuista äänistä sitä kannattaa, ei kuitenkaan asioita, jotka mainitaan yhdistyslain 23 pykälässä.

14. pykälä

Näiden lisäksi kevätkokouksessa ovat seuraavat asiat:

– esitetään edellisen toimintakauden toimintakertomus, tilit, tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös

– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille

– käsitellään seuraavan kilpailukauden vaatimat asiat

Syyskokouksessa käsitellään lisäksi seuraavat asiat:

– määrätään liiton kirjaamis-, jäsen- ja lisenssimaksut seuraavalle toimintakaudelle

– vahvistetaan liiton toimintavuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma

– valitaan kaksivuotiskausittain aina parittomina kalenterivuosina liiton puheenjohtaja sekä erovuoroisten tilalle varsinaiset ja varajäsenet liittohallitukseen.

Puheenjohtajaa ja varsinaisia jäseniä pyydetään ehdotettaviksi kirjallisesti liiton jäsenen nimissä – enintään kuusi (6) hallitusehdokasta ja yksi puheenjohtajaehdokas listaa kohden – liiton toimistoon kokousta edeltävän heinäkuun 31. päivään mennessä.

Kokouksessa voi virallinen kokousedustaja tarvittaessa nimetä lisää ehdokkaita.

– Valituista puheenjohtajasta ja kuudesta (6) varsinaisesta jäsenestä vähintään yhden tulee olla vastakkaista sukupuolta kuin muut.

Valittujen henkilöiden toimikausi alkaa seuraavasta vuodenvaihteesta.

– valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa sekä heidän varamiehensä

15. pykälä

Liittokokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ottama kanta, paitsi henkilövaaleissa arpa.

16. pykälä

Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen ja kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille neljätoista (14) päivää ennen kokousta sähköpostitse tai postitse. (kirjallisesti sana poistettu)

17. pykälä

Kutsu ylimääräiseen liittokokoukseen on lähetettävä jäsenille kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä esityslista. Ylimääräisessä liittokokouksessa on muutoin soveltuvin osin voimassa mitä näissä säännöissä määrätään varsinaisesta liittokokouksesta.

18. pykälä

Liitto voi jäsenenä kuulua järjestöön tai muuhun yhteisöön.

19. pykälä

Liitolla on oikeus vastaanottaa testamentteja ym. lahjoituksia.

20. pykälä

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkautumisesta tehty päätös, ollakseen pätevä, on tehtävä varsinaisessa liittokokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

21. pykälä

Liiton purkautuessa luovutetaan liiton varat sellaisen yleishyödyllisen rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön haltuun, joka lähinnä suorittaa samaa työtä, mitä liitto on tehnyt.

Anna palautetta alla
olevasta lomakkeesta