Search
Close this search box.

Vastuullisuus dartsissa

Vastuullisuus dartsissa tarkoittaa sitä, että jokaisella dartsissa mukana olevalla on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden. Dartsin vastuullisuustyön tavoitteena on, että toiminta on laadukasta ja yhteiskuntavastuullisesti toteutettua toimintaa. Vastuullisuusohjelma pohjautuu Suomen Dartsliiton arvoihin sekäurheiluyhteisön yhteiseen vastuullisuusohjelmaan ja reilun pelin periaatteisiin. 

Kaikki dartstoiminnassa mukana olevat henkilöt sitoutuvat noudattamaan koko dartstoiminnalle yhteisiä eettisiä arvoja. Dartsliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma heijastuu vahvasti vastuullisuusohjelmaan ja eettisiin periaatteisiin. 

Koko urheiluyhteisöä sitooReilun Pelin ihanteet ja tavoitteet.Reilu Peli on kaikkien liikunnan ja urheilun toimijoiden oikeus ja velvollisuus. Toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen sekä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja säädöksiin. 

Turvallinen toimintaympäristö

Dartsissa huomioidaan jokaisen oikeus psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen turvallisuuteen. Toimintamme sekä olosuhteet harjoitteluun ja kilpailemiselle tulee olla turvallisia. Kun toimintaprosessimme ovat selkeitä ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan, luo se toimintaympäristöstä turvallisen yhdessä positiivisen ilmapiirin kanssa. Turvallisuuden lisäksi toimintaympäristömme on terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava. 

Et ole yksin -palvelu 
ILMOita urheilurikkomuksesta 

Hyvä hallinto

Dartsliittotoiminnan tulee olla hyvän hallintotavan mukaista läpinäkyvää, avointa ja jäsenistöään osallistavaa toimintaa. Dartsseuroja velvoittaaYhdistyslaki. Alla olevien linkkien takaa löydät Suomen Dartsliiton sääntöjä ja tukimateriaaleja seuroille sekä linkit Olympiakomitean materiaaleihin. 

Olympiakomitean materiaalit yhdistyshallinnon tueksi (mm. seurajohtajan käsikirja, urheiluseuran viestintäopas, työsopimusmalleja) 

Seuran hallinto -verkkokurssi (15min) 

Ympäristö ja ilmasto

Dartsissa kannamme vastuun ympäristöstä ja pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan kestävän kehityksen. Suosimme lähiliikuntaa, kampanjoimme erilaisista ympäristöä säästävistä toimista kuten arkiliikunnasta ja kierrätyksestä. Tapahtumissamme huomioidaan kestävä kehitys ja seuroja ohjeistetaan siihen heidän järjestämissään kilpailuissa ja tapahtumissa. 

Olympiakomitean KEKE-koutsi 
Urheiluseuran ympäristöopin perusteet 
Järjestöjen hiilijalanjälkilaskuri 

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Suomen Dartsliiton tarkoituksena on dartsin valtakunnallisena keskusjärjestönä edistää darts-urheilua Suomessa. Liiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa. 

Kilpailumanipulaation torjuntaohjelma

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan vilpillistä vaikuttamista ottelun tai kilpailun kulkuun tai lopputulokseen. Yleisesti ottaen kilpailumanipulaatio voidaan jakaa urheilu- ja vedonlyöntiperustaiseen manipulaatioon. Se ilmenee eri lajeissa eri tavoin esimerkiksi kilpailu-, ottelu- tai tulosmanipulaationa. 

Darts isoin riski kilpailumanipulaation osalta liittyy sopupeleihin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi taloudellinen voitto, halutun tittelin tai sarjatason varmistelu. Sen seuraukset vaikuttavat urheilun perusarvoihin kuten ennakoimattomuuteen ja reiluun peliin. 

On tärkeä muistaa, että kilpailumanipulaatio ei koske vain huippu-urheilua, vaan iso osa manipulaatiotapauksista on kohdistunut pienempiin kilpailuihin ja alempiin sarjatasoihin. Kilpailumanipulaatio vaikuttaa kielteisesti sekä urheilun uskottavuuteen, maineeseen kuin talouteenkin. 

Reilusti paras verkkokoulutus 

Antidoping

Suomen Dartsiluliiton tavoitteena on vaalia puhdasta urheilua sekä taata kaikille jäsenilleen oikeus reiluun ja tasavertaiseen urheiluun. Reilussa ja puhtaassa urheilussa kaikki lähtee kunnioituksesta: puhtain keinoin huipulle pyrkivä urheilija kunnioittaa toisia urheilijoita sekä yhteisiä sääntöjä ja vaalii samalla omaa hyvinvointiaan. 

Suomen Dartsliitto sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja Maailman antidopingsäännöstöä (World Antidoping Code). Suomen Dartsliiton antidopingohjelman tavoitteet perustuvat siihen, ettei se hyväksy minkäänlaisia kiellettyjä aineita ja menetelmiä dartsissa. Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) sivuilta löydät lisätietoa antidoping asioista ja esimerkiksi ohjeet, miten toimia erivapaus asioissa. 

Puhtaasti paras -verkkokoulutus 
Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa 
KAMU-lääkehaku(löytyy myös mobiilisovellus) 
Erivapaus 
Suomen antidopingsäännöstö

Toimintaohje epäasiallisen käyttäytymisen kitkemiseen

Jokaisella dartstoiminnassa mukana olevalla tulee olla turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä. 
Harrastuksen tulee kunnioittaa jokaisen omia rajoja. Omista rajoista kiinni pitäminen ei aina ole helppoa, ja joskus myös omien oikeuksien puolustaminen voi tuntua pelottavalta. Jokaisella ihmisellä on oikeus koskemattomuuteen, omiin rajoihin ja väkivallattomuuteen. 

Mikäli koet dartsissa epäasiallista käytöstä tai häirintää, toimi näin: 

 • Yritä ilmoittaa selkeästi epäasiallisesti käyttäytyvälle henkilölle, ettet hyväksy hänen toimintaansa ja vaadi sen lopettamista. 
  Puuttuminen epäasiallisesti käyttäytyvän henkilön toimintaan ei aina ole mahdollista esimerkiksi valta-aseman tai teon kohteeksi joutuneen järkyttymisen tai pelkotilan johdosta. On tärkeää, että tieto epäasiallisesta käytöksestä tulee epäasiallisesti kohtelevan henkilön tietoon. Mikäli et koe pystyväsi ilmoittamaan suoraan tälle henkilölle asiasta, kerro jollekin turvalliselle aikuiselle epäasiallisesta käytöksestä, jotta asiaan voidaan puuttua. 
 • Yritä muistaa tapahtuma-aika ja -paikka sekä se, mitä tapahtui ja keitä oli läsnä. Tarvittaessa kirjaa ne ylös. 
 • Ota yhteys seurasi johtoon. 
 • Mikäli tilanne ei raukea: ota yhteys Dartsliiton (esimerkiksi toiminnanjohtaja) ja tarvittaessa poliisiin. 
 • Voit myös ottaa nimettömästi yhteyttä Väestöliiton Et ole yksin – palveluun, ja jutella luottamuksellisesti turvallisen aikuisen kanssa. 

Miten seurana toimia epäasiallisen käytöksen tapauksien käsittelyssä? 

Seuralla on hyvä olla ongelmanratkaisupolku, johon on avattu, kuinka seurassa toimitaan ongelmien ilmetessä. Tätä kautta seuran harrastajilla ja heidän vanhemmillaan on selvillä, kuinka toimia ja keneen ottaa yhteyttä esimerkiksi epäasiallista käytöstä kohdatessaan. Tähän on listattuna tiivistetysti, kuinka epäasiallisen käytöksen tapauksia kannattaa seurassa käsitellä. Kattavammat ohjeet seuroille löydät Et ole yksin -palvelun materiaalipankista

 • Valituksen vastaanottaja kuuntelee yhteydenottajaa kiireettömästi ja hänen ilmaiseman huolen vakavasti. 
 • Kuuntelija kirjaa asian ylös tai vastaavasti pyytää asianomaiselta valituksen kirjallisena. 
 • Yhteydenotossa kerrotaan, miten asiaa viedään eteenpäin ja koska siitä ollaan yhteydessä seuraavan kerran. 
 • Seurassa päätetään kuka jatkaa tapauksen käsittelyä. Seurassa on jo etukäteen nimetty henkilöt, jotka käsittelevät valitukset ensisijaisesti (esim. hallituksen jäsen, valmennuspäällikkö, toiminnanjohtaja). 
 • Tapaus arvioidaan yhdessä asiaankuuluvien tahojen kanssa, onko tarve tehdä rikos- tai lastensuojeluilmoitus vai voiko seura selvittää itse tapauksen. 
 • Asiasta kuullaan asianomaisia ja mikäli tapaukseen liittyy alaikäisiä, annetaan heidän vanhemmille mahdollisuus olla mukana kuulemisessa. Vanhempia tulee aina informoida jälkikäteen, mistä on puhuttu ja millaisiin toimenpiteisiin ollaan ryhdytty. 
 • Osapuolten kuulemisten jälkeen tehdään päätös jatkotoimenpiteistä. Tapauksen ollessa häirintään tai väkivaltaan liittyvää, tulee siitä informoida seuran johtokuntaa. 
 • Käsittelystä tehdään kirjallinen yhteenveto ja päätetään, missä sitä säilytetään sekä informoidaan asiaankuuluvia henkilöitä. 

Suomen Dartsliitto yhdessä Väestöliiton ja suurimpien urheilun lajiliittojen kanssa on rakentanut palvelua ja sen materiaaleja yhdessä vuodesta 2017 lähtien. Tutustu Et ole yksin -palvelun seuroille suunnattuun kattavaan materiaalipankkiin. 

 

Anna palautetta alla
olevasta lomakkeesta