Yleistä >> Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Suomen Dartsliitossa                     1.1.2017

 

 

Yhdenvertaisuutta edistävät toimenpiteet Suomen Dartsliitossa

Yhdenvertaisen darts-urheilun ja -liikunnan toteuttamisessa Suomen Dartsliitto ry tiedostaa ja toteuttaa tässä alempana kuvattuja toimenpiteitä edistääkseen lajin yhdenvertaisuutta.
Yhdenvertaisuussuunnitelmassa tarkastellaan sekä liittoa niin työyhteisönä että liiton varsinaista toimintaa.

Kilpailu- ja sarjatoiminta

Kilpailu- ja sarjatoiminnan osalla kilpailusäännöt ja sarjamääräykset varmistavat, että jokainen joukkue ja yksittäinen pelaaja ovat pelissä lähtökohtaisesti samalla viivalla. Kilpailu- ja sääntövaliokunnat päättävät mahdollisista poikkeusluvista ja muista toimintaa määrittävistä tekijöistä parhaan arvionsa ja harkintansa mukaan.
Sarjatasosta riippumatta Suomen Dartsliitto palvelee yhdenvertaisesti kaikkia joukkueita.

Huippu-urheilu

Huippu-urheilun sektorilla, maajoukkuetoiminnassa, valmennuksessa ja pelaajapolun eri vaiheissa kilpailullisuus korostuu. Yhdenvertaisuus ilmenee ensisijaisesti sen kautta, että jokaisen urheilijan henkilökohtainen osaaminen ja motivaatio on ratkaisevassa asemassa. Pelaajat ovat valinnoissa siis samalla viivalla eikä pelin ulkopuolisilla tekijöillä ole merkitystä. Yhdenvertaisuus ilmenee maajoukkuetoiminnassa myös siten, että sekä naisten ja tyttöjen että miesten ja poikien maajoukkueille tarjotaan riittävät resurssit.

Alueellinen yhdenvertaisuus

Dartsia harrastetaan kaikkialla Suomessa sekä pienillä että suurilla paikkakunnilla. Toimenpiteitä tehdään kerhotoimijoiden kanssa alueellisen tasa-arvon saavuttamiseksi mm. tekemällä kilpailujärjestelmä sellaiseksi, että myös syrjäisempien seutujen kilpailut saadaan järjestettyä ja jotta syrjäisemmillä alueilla asuvilla heittäjillä olisi mahdollisuus osallistua kilpailuun myös lähialueellaan.
Liiton hallinnossa on mukana henkilöitä eri puolilta Suomea niissä rajoissa kuin vuosikokous henkilöt valitsee.

Etninen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus

Dartsia sen kaikissa muodoissa on mahdollista harrastaa riippumatta etnisestä tai kulttuurisesta taustasta. Vilkas kansainvälinen kilpailutoiminta lisää urheilijoiden suvaitsevaisuutta muista maista olevia pelaajia kohtaan.
Liiton rekrytoinnissa ei etnisellä ja kulttuurisella taustalla ole mitään merkitystä, vaan valinnat tehdään pätevyyden ja tehtävään soveltuvuuden perusteella.

 

Ikään ja kehitystasoon liittyvä yhdenvertaisuus

Dartsin yhdenvertaisuus kilpaurheilun yhdellä osa-alueella perustuu tasoitusjärjestelmään, joka takaa sen, että saman taitotason urheilijat kilpailevat keskenään. Kilpailujärjestelmässä on huomioitu myös eri ikäryhmät. Rekrytoinnissa huomioidaan kaikenikäiset hakijat yhdenvertaisesti.

Kielellinen yhdenvertaisuus

Liiton virallinen kieli on suomi. Ruotsia käytetään kirjeenvaihdossa sellaisen jäsenen kanssa, joka sitä erityisesti pyytää. Palvelua kisapaikoilla pyritään tarjoamaan myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.
Rekrytoinnissa on kiinnitetty huomiota työnhakijoiden kielitaitoon, äidinkielen lisäksi ainakin englannin hallinta on suositeltavaa nimenomaan kansainvälisen kanssakäymisen käytännön takia.

Koulutuksellinen yhdenvertaisuus

Liiton koulutusjärjestelmä lähtee liikkeelle junioreiden ohjaamisesta ja valmentamisesta. Liiton koulutusjärjestelmä antaa myös tarvittavat tiedot antidoping-asioista sekä sukupuolisen ja seksuaalisen häirinnän havaitsemisesta darts-urheilussa.
Koulutuksissa käytetään lajinomaisia osioita, lähinnä juniorileirityksiä. Koulutuksiin osallistuminen on avointa julkisesti ilmoitettujen kriteereiden täytyttyä. Koulutusten sisältö on tasalaatuista ja jokainen saman koulutuksen käynyt voi luottaa saaneensa samat tiedot ja eväät taitojen kehittämiseen.
Työyhteisössä toimihenkilöitä kannustetaan kouluttautumaan ja hankkimaan puuttuvaa osaamista vuosittain.

Mielipiteisiin liittyvä yhdenvertaisuus

Toiminnassa mukana olevien annetaan toimia ja vaikuttaa omista lähtökohdistaan käsin samalla ihmisen yksityisyyttä kunnioittaen. Kenenkään ei tarvitse tuoda esiin omia ominaisuuksiaan, jos henkilö ei itse sitä halua. Syrjintä ei ole mielipidekysymys: kukaan ei voi perustella syrjivää käytöstään omalla vakaumuksellaan tai mielipiteellään. Työntekijöillä on yhdenvertainen vaikutusmahdollisuus yhteisten asioiden valmisteluun ja johtamisessa otetaan huomioon työpaikan henkilöstön moninaisuus, mm. erilaiset perhemuodot, sukupuolten moninaisuus ja toimintakyvyltään erilaiset ihmiset.

Saavutettavuus ja esteettömyys

Liiton toimisto sijaitsee Keskisenkadulla Tampereella.
Sosiaalinen esteettömyys on ilmapiirikysymys. Sosiaalisen esteettömyyden toteutumisesta ovat vastuussa järjestön kaikki toimijat kaikilla järjestön tasoilla. Järjestön jäsenten, vapaaehtoisten ja työntekijöiden asenteet vaikuttavat suuresti siihen, miten sosiaalinen esteettömyys järjestön arjessa toteutuu. Syrjimättömän toiminnan säännöt kumpuavat liiton omista arvoista.
Viestinnän esteettömyyteen pyritään mahdollisimman selkeän ja helposti ymmärrettävän kielen käytöllä liiton ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä. Ulkoisen viestinnän osalta käytetään eri kanavia, sekä verkkomedioita että perinteistä mediaa, liiton viestintästrategian mukaisesti. Ulkoisen viestinnän kautta välitetään myönteistä viestiä liiton yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä ja viestinnän kielessä huolehditaan, että ei tuoda esille oletuksia mm. viestin vastaanottajan seksuaalisesta suuntautumisesta, perhetaustasta, etnisyydestä, kansalaisuudesta, toimintakyvystä tai sukupuolesta.

Seksuaalinen yhdenvertaisuus

Seksuaalivähemmistöjä on yhdenvertaisesti mukana lajissamme sekä liiton hallinnossa että muussa toiminnassa, eikä heidän tarvitse pelätä, että heidän seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti tai sukupuolen ilmaisu vaikuttavat kohteluun tai resursointiin.

Sukupolvien välinen yhdenvertaisuus

Darts-urheilun aloittaminen aikuisiässä on mahdollista ja useimmin myös tavanomaisin ikä aloittamiselle on reilusti päällä juniori-iän. Lajissa pystyy myös saavuttamaan menestystä yleisessä tai omassa ikäsarjassaan, vaikka aloittaisi varsin myöhäisellä aikuisiällä. Lajimme mahdollistaa koko perheen yhteisen harrastuksen, johon voivat osallistua ja osallistuvat myös vaarit ja mummot.
Liitossa kannustetaan nuorten ottamista mukaan sekä hallintoon että muuhun toimintaan.

Sukupuolten välinen yhdenvertaisuus

Liitto järjestää harraste- ja kilpailutoimintaa sekä miehille että naisille mahdollisimman tasapuolisesti.
Liiton hallinnossa on mukana yhdenvertaisesti naisia ja miehiä, ilman sukupuolikiintiöitä. Rekrytoinnissa henkilövalintoja ei tehdä sukupuolen perusteella, vaan pätevyyden ja tehtävään soveltuvuuden mukaisesti.

Taloudellinen yhdenvertaisuus

Darts-urheilun aloittaminen ei vaadi suuria taloudellisia panoksia. Lajia voi harrastaa missä vain mistä darts-taulu löytyy, heittovälineetkin saa hankittua edullisesti ja usein jopa halvalla. Lisäksi tähän vaikuttavat edulliset kustannukset kilpailumaksujen osalta. Liitossa tiedostetaan, että lajin harrastuskustannukset eri puolilla Suomea ovat hyvin erilaiset, johtuen lähinnä matkakustannusten eroista. Kilpailumatkojen kustannukset ovat suuret varsinkin pohjoisen kerhoilla.
Urheilijoiden palkintojen ja yhteistyösopimusten rahaliikenne ohjataan kulkemaan Urheilijoiden Tukisäätiön kautta.

Terveyteen ja toimintakykyyn liittyvä yhdenvertaisuus

Terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät asiat huomioidaan liiton tapahtumajärjestelyissä, jolloin osallistujia pyydetään ilmoittamaan erityisruokavaliot tai muut yksilölliset tarpeet. Tapahtuman toteuttamispaikan fyysinen ja sosiaalinen esteettömyys on keskeinen osa liiton tapahtumajärjestelyjä.

Uskontoon ja vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus

Liiton tapahtumajärjestelyissä pyydetään ilmoittamaan ja otetaan huomioon osallistujien yksilölliset tarpeet mm. erityisruokavalion tai muiden elämäntapaan liittyvien eettisten periaatteiden noudattamisen osalta. Liitossa tiedostetaan, että joissakin kulttuureissa toista sukupuolta olevan julkinen koskettaminen voi olla kiellettyä.


Yhdenvertaisuus työyhteisössä

Yhdenvertaisuus huomioidaan kaikissa henkilöstöä koskevissa päätöksissä ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tärkeä henkilöstöpoliittinen työkalu. Rekrytoinnissa valinta tehdään perustuen ainoastaan hakijan pätevyyteen ja tehtävään soveltuvuuteen. Rekrytointiprosessi ei syrji ketään, vaan kaikki hakijat ovat tervetulleita. Haastattelut järjestetään esteettömässä tilassa. Koulutukseen pääsy ja uralla eteneminen ovat yhtä lailla mahdollisia jokaiselle työntekijälle riippumatta heidän taustoistaan tai henkilökohtaisista ominaisuuksistaan.
Perehdyttämisen, koulutukseen pääsyn, tehtävänimitysten ja uralla etenemiseen liittyvät käytännöt ovat läpinäkyviä ja hyvin perusteltuja ja tiedotettuja työyhteisössä. Palkkaus ja työehdot ovat oikeudenmukaisia ja tehtäväjärjestelyt vastaavat henkilöstön osaamista. Tehtäväjärjestelyt käydään säännöllisesti läpi ja töitä on mahdollista suunnitella myös yksilöllisesti. Työhyvinvoinnista huolehditaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja työvälineet ja ergonomia ovat ajanmukaiset. Työntekijöillä on vaikutusmahdollisuus yhteisten asioiden valmistelussa ja oman työn suunnittelussa. Hallituksen jäsenvalinnoissa ja muussa toiminnassa tiedostetaan, että jäsenistössä toimii toimintakyvyltään, henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ja taustaltaan erilaisia ihmisiä. Ei kuitenkaan ole tarpeen tietää, kuinka monta vähemmistöön kuuluvaa henkilöä jäsenistössä on, jotta jäsenistön erilaiset tarpeet voidaan ottaa huomioon. Kenenkään ei myöskään tarvitse tuoda esiin omia ominaisuuksiaan, jos ei itse sitä halua.